photodune-6670322-typewriter-m-480x480کانون تبلیغات پارس فعالیت خود را از سال 1367 در زمینه چاپ های صنعتی و تبلیغات آغاز کرد. رفته رفته با گسترش بازار و افزایش توانمندی مدیران و نیروهای این کانون، فعالیت عمده به سمت نقاط سفید سازمان ها حرکت کرد و تمرکز خود را به روز برنامه ریزی مورد نیاز جهت موفقیت سازمانی نهاد. این کانون از سال 1381 در زمینه مشاوره بازاریابی و تبلیغات به فعالیت خود ادامه داد و پس از پشت سر گذاشتن فراز و نشیب های فراوان با علم و تجربه چندین ساله در حوزه مدیریت عالی سازمانی، بازاریابی و تبلیغات مرتبط با برندسازی و بهبود عملکرد واحدهای صنعتی و صنفی تشکیل کارگروه های زیر مجموعه نموده است. این گروه ها در زمینه های زیر آماده به تعامل با سازمان ها است.
 
آسیب شناسی
مدیریت استراتژیک
منابع انسانی
بازاریابی
تبلیغات
برندسازی
فروش
کارآفرینی