مدیریت

کتاب عبور از بحران ورشکستگی به قلم آقای دکتر مسعود رجائی (مشاور مدیریت عالی سازمانی) به رشته تحریر در آمد. پیشگفتار : در پیچ و تاب کسب و کار، رازهایی نهفته که در هیچ کتابی نوشته نشده است. تجربیاتی که تنها کسانی به آن دست پیدا می کنند که شاید هیچ وقت آن ها را […]